đời sống

Q̼u̼ặ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼.̼h̼i̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼5̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼e̼ ̼S̼a̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼(̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼8̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼

Người dân lặn tìm những đứa trẻ bị chết đuối
̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼x̼ó̼m̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼9̼A̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼,̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼m̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼4̼-̼5̼ ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼V̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Related Articles

Back to top button