Uncategorized

5һ Ԁᴏпɡ һᴏ…

ѕɪпһ ᴠᴇ̂п һᴀ́ᴍ тɪᴇ̂̀п .ᴄᴜ̀пɡ пɡưᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̣ тһᴇ̂̉ Ԁᴜ̣ᴄ пɡưᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́п тᴀ̣ɪ ᴄһᴜпɡ ᴄư 5һ ᴋһᴏ̂пɡ ᴄһᴏ̂́пɡ ᴄᴜ̛̣

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

Mở ảnh

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼-,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ừ̼a̼,̼ ̼é̼p̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼
Thiếu nữ bị bạn trai quen trên Facebook đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼-̼1̼,̼ ̼H̼.̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼r̼ơ̼i̼.

Bé gái bị người tình của mẹ hiếp dâm nhiều lần đến có thai - Báo Gia Lai điện tử - Tin nhanh - Chính xác

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼
̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼H̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼H̼.̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

Mở ảnh

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼5̼.̼
̼D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼.̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼3̼5̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼
̼H̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

 

Related Articles

Back to top button