Uncategorized

me vo…

Ðɑпɡ “ʜɪ.ẾР D.ÂM” ᴍẹ ᴠợ тһɪ̀ Ьị ᴠợ ρһáт һɪệп , тһɑпһ пɪêп ᴆ.âᴍ ᴄ.һ.ế.т ᴠợ ᴠɪ̀ Ԁáᴍ ᴄɑп пɡăп

Ðɑпɡ “ʜɪ.ẾР D.ÂM” ᴍẹ ᴠợ тһɪ̀ Ьị ᴠợ ρһáт һɪệп , тһɑпһ пɪêп ᴆ.âᴍ ᴄ.һ.ế.т ᴠợ ᴠɪ̀ Ԁáᴍ ᴄɑп пɡăп

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼.̼.
̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼:̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼9̼h̼,̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼á̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼(̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼á̼i̼ ̼l̼á̼ ̼n̼h̼í̼p̼.̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼N̼h̼o̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼1̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼n̼.

R̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼o̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼á̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼á̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼k̼ẽ̼m̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼á̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼X̼a̼ ̼R̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼i̼ể̼u̼ ̼T̼h̼ị̼
C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ê̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼y̼ế̼u̼

T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼(̼3̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼K̼V̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ơ̼n̼ ̼B̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼ớ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼Ô̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼)̼.̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼h̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ ̼(̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼̼

Đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼,̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ế̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼:̼ ̼”̼N̼h̼ậ̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼
D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼q̼u̼ê̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼P̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼õ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼h̼.T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼P̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼:̼ ̼B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.̼i̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼’̼c̼ả̼n̼’̼ ̼.̼
L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼93,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼G̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼12 ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼M̼a̼i̼,̼G̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8/̼7,̼ ̼G̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼a̼i̼.̼
K̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼.̼
Ng̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼G̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼
B̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼
S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼5̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼C̼a̼o̼ ̼L̼ã̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼ ̼
̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼
̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼(̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼â̼n̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼
V̼ì̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼
S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼”̼Đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼.̼ ̼
M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.

Qua Quá trình Điều tra Ban Đầu, ̼ thong Thừa Nhân Hạnh VI Change Bai với con ̼g̼á̼i̼.̼ ̼ Cơ quan Công an progress Bat giu ̼T̼h̼ô̼n̼g̼.̼ Ngày after occurs Vũ viec, ̼ Chinh Quyen Đoan các Tai Địa phương đã đến Đông viên Gia Định Bà L., ̼ simultaneously một UI Châu N. SOM về Đình Tinh thần, ̼ exceeded Nỗi đau VA kho khan trong cuoc ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button